+31 (0) 88 04 04 800 of info@adgdynamics.nl

Algemene voorwaarden van ADG Dynamics bv

Artikel 1. Definities
1.1 ADG Dynamics bv, gevestigd en kantoorhoudende te Bergen N.H., bij de Kamer van Koophandel ingeschreven
onder nummer 62113615.

1.2 Algemene voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden van ADG Dynamics bv.

1.3 Wederpartij: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met ADG Dynamics bv.

1.4 Overeenkomst: de overeenkomst tussen ADG Dynamics bv en wederpartij tot koop van het Product.

1.5 Product: SkyWind NG Micro windturbines, E|S warmtepompen, radiatoren, PowerTrust batterijen, zonnepanelen en/of andere zaken, toebehoren, materiaal of complete systemen (inclusief documentatie) zoals gespecificeerd in de Overeenkomst.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten met ADG
Dynamics bv, in het bijzonder op alle inkopen en alle verkopen en leveringen van zaken. Deze Algemene
Voorwaarden zijn ook van toepassing op al onze diensten, met inbegrip van verstrekte adviezen en informaties.

2.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop-/ of andere voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afspraken tussen de wederpartij en ADG Dynamics bv die afwijken van voorliggende Algemene Voorwaarden gelden slechts als overeengekomen indien ADG Dynamics bv deze afspraken schriftelijk heeft bevestigd.

2.3 Wanneer partijen herhaaldelijk overeenkomsten sluiten, kan bij opvolgende overeenkomsten worden volstaan
met een verwijzing naar de Algemene Voorwaarden. Alsdan zullen de Algemene Voorwaarden op eerste verzoek
kosteloos worden toegezonden. De Algemene Voorwaarden zijn tevens te allen tijde te raadplegen op de website
van ADG Dynamics bv, te weten www.adgdynamics.nl.

2.4 In geval van tegenstrijdigheden tussen de inkoop-, aanbestedings- en/of andere voorwaarden van de wederpartij en deze Algemene Voorwaarden, zullen deze Algemene Voorwaarden te allen tijde prevaleren, tenzij schriftelijk expliciet anders is overeengekomen.

2.5 Indien één of meerdere bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van
toepassing. ADG Dynamics bv en de wederpartij zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter
vervanging van nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de
strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

2.6 Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden “naar de geest” van deze Algemene Voorwaarden.

2.7 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden en bepalingen geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van de bedoeling van partijen, de
contractsbepalingen en deze Algemene Voorwaarden.

2.8 Indien ADG Dynamics niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de onderhavige Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn of dat ADG Dynamics bv in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de onderhavige algemene voorwaarden en bepalingen te verlangen.

2.9 Het door de wederpartij vóór of bij het sluiten van de overeenkomst opgegeven adres, mag door ADG Dynamics bv voor het doen van verklaringen en/of mededelingen aan de wederpartij worden gehanteerd, totdat de wederpartij ADG Dynamics bv schriftelijk een nieuw adres heeft medegedeeld.
Emmalaan 17 Tel. 088 04 04 80
1862 ER Bergen W.www.adgdynamics.nl
The Netherlands E. info@adgdynamics.nl
Artikel 3. Aanbiedingen, overeenkomsten en prijzen

3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Indien een aanbieding wordt aanvaard door de wederpartij, heeft ADG
Dynamics bv het recht de aanbieding binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding zonder opgave van
reden te herroepen.

3.2 De door ADG Dynamics bv bij de aanbieding verstrekte gegevens en bijlagen zijn informatief en geven slechts een algemene weergave. Aan de door ADG Dynamics bv bij de aanbieding verstrekte gegevens kunnen geen
rechten ontleend worden ten opzichte van de opbrengst, rendement en werking van de systemen.

3.3 Indien aan de wederpartij voor of bij de aanbieding een monster of model is getoond of verstrekt, is dat uitsluitendgeschied bij wijze van aanduiding en dus zonder dat de te leveren zaken daaraan behoeven te beantwoorden.

3.4 ADG Dynamics bv behoudt alle intellectuele en industriële eigendomsrechten voor op de bij de aanbieding
verstrekte ontwerpen, tekeningen, afbeeldingen, schema’s, materiaallijsten, programmatuur en overige
documentatie. Alle genoemde zaken en overige documentatie blijven eigendom van ADG Dynamics bv en mogen
niet zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van ADG Dynamics bv, geheel of gedeeltelijk worden
gekopieerd, aan enige derde worden getoond of ter hand gesteld of op andere wijze worden gebruikt in het
verkeer met derden.

3.5 In rekening worden gebracht de prijzen geldend op de dag van aflevering. Indien na de aanbieding of
totstandkoming van de overeenkomst één of meer kostprijsbepalende factoren, waarop de prijzen zijn gebaseerd,door welke omstandigheid ook een wijziging ondergaan, is ADG Dynamics bv gerechtigd de aangeboden c.q.overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen.

3.6 De opgegeven prijzen gelden af magazijn en exclusief verpakking, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

3.7 Alle prijzen zijn steeds exclusief B.T.W., tenzij in de aanbieding anders is vermeld.

3.8 Alle orders of opdrachten, door vertegenwoordigers, tussenpersonen of werknemers opgenomen, binden ADG
Dynamics bv eerst indien deze door een bevoegde persoon namens ADG Dynamics bv zijn bevestigd.
3.9 De Wederpartij is gerechtigd om per aangetekende brief de overeenkomst binnen tien werkdagen na kennisname van de prijswijziging te ontbinden indien sprake is van een verhoging zoals bedoeld in artikel

Artikel 4. Levertijd, levering en risico
4.1 De door ADG Dynamics bv opgegeven levertijden zijn een indicatie en zullen nimmer zijn te beschouwen als eenfatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4.2 De door wederpartij als leverancier opgegeven levertermijnen zijn bindend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De levertermijn begint op de dag waarop de wederpartij een opdrachtbevestiging van ADG
Dynamics bv heeft ontvangen.

4.2 Behoudens opzet of grove schuld zijdens ADG Dynamics bv kan de wederpartij bij een overschrijding van de
levertijd tot 90 dagen geen aanspraak maken op schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst. Indien
de levertijd wordt overschreden met meer dan 90 dagen, dient de wederpartij ADG Dynamics bv eerst schriftelijk in gebreke te stellen en daarin een redelijke termijn voor de nakoming te geven.

4.3 De levertijd (in een termijn uitgedrukt) begint op de dag waarop door de wederpartij een schriftelijke bevestiging van het ontstaan van de overeenkomst van ADG Dynamics bv is ontvangen, echter niet eerder dan nadat door de wederpartij is voldaan aan alle eventuele bijzonderheden, verband houdend met de uitvoering van de overeenkomst welke eerst door de wederpartij moeten worden verwezenlijkt.

4.4 ADG Dynamics bv is bevoegd in gedeelten te presteren. Orders of gedeelten daarvan, welke niet meteen
geleverd kunnen worden, worden voor nalevering genoteerd; de wederpartij wordt daarvan schriftelijk door ADG
Dynamics bv in kennis gesteld.

4.5 Het risico van beschadiging, tenietgaan c.q. verloren gaan van de te leveren zaken, gaat op de wederpartij over zodra deze zaken door ADG Dynamics bv aan de wederpartij zijn overgedragen.
4.6 Indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet volledig de bij ADG Dynamics bv in opdracht gegeven c.q. gekochte zaken afneemt, is ADG Dynamics bv gerechtigd deze zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan en betaling te verlangen als had de levering plaatsgevonden.
Emmalaan 17 Tel. 088 04 04 80
1862 ER Bergen W.www.adgdynamics.nl
The Netherlands E. info@adgdynamics.nl

Artikel 5. Overmacht
5.1 Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door ADG Dynamics bv, kan ADG Dynamics bv onder
meer niet worden toegerekend indien de oorzaken van deze tekortkoming niet te wijten zijn aan schuld van ADG
Dynamics bv of buiten diens risicosfeer vallen. Oorzaken zoals bedoeld in de vorige zin zijn onder andere oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machines, storingen in de levering van gas, water- en elektriciteit en de stagnatie c.q. onderbreking van leveringen van derden van wie ADG Dynamics bv grondstoffen, materialen of onderdelen voor de uitvoering van de overeenkomst moeten betrekken.

5.2 In geval van een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de wederpartij is ADG Dynamics bv bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Artikel 6. Uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid
6.1 Voor alle directe schade van de wederpartij, veroorzaakt door een aan ADG Dynamics bv toerekenbaar
tekortkomen in de nakoming van de overeenkomst is de aansprakelijkheid van ADG Dynamics bv, behoudens in
geval van opzet of grove schuld, beperkt tot de overeengekomen prijs.

6.2 Voor alle indirecte schade c.q. gevolgschade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van
zaken in de onderneming van de wederpartij en/of stagnatie in de uitvoering van een of meer door de wederpartij voor derden uitgevoerde opdrachten is ADG Dynamics bv, behoudens in geval van opzet of grove schuld, niet aansprakelijk.

6.3 ADG Dynamics bv sluit aansprakelijkheid uit voor schade die is ontstaan door toedoen van hulppersonen of als gevolg van fouten in tekeningen en/of technische gegevens waarvan ADG Dynamics bv op eigen initiatief of door aanwijzing c.q. instructies van de wederpartij bij de uitvoering van de overeenkomst is uitgegaan.

6.4 ADG Dynamics bv sluit de aansprakelijkheid uit voor schade die bij de uitvoering van de overeenkomst is
ontstaan ten gevolge van gebruikte zaken die door derden of door de wederpartij ter beschikking zijn gesteld en die voor de uitvoering van de overeenkomst niet geschikt blijken te zijn.

6.5 Alle zaken, zoals materialen, halffabricaten en machines, die door de wederpartij voor de uitoefening van de overeenkomst beschikbaar worden gesteld, zullen door ADG Dynamics bv niet worden verzekerd. De wederpartij is verplicht om deze zaken zelf te verzekeren en verzekerd te houden voor de duur dat zij onder ADG Dynamics bv rusten.

6.6 De in artikel 6.5 genoemde zaken blijven voor risico van de wederpartij. De wederpartij is jegens ADG Dynamics bv aansprakelijk voor alle schade die optreedt door (het gebruik van) deze zaken.

6.7 Indien er sprake is van enige (vermoedelijke) aansprakelijkheid zijdens ADG Dynamics bv, dan dient de
wederpartij ADG Dynamics bv binnen zeven dagen nadat de aanspraak bekend is geworden of redelijkerwijs
bekend had moeten zijn, te worden gemeld aan ADG Dynamics bv op straffe van verval van rechten.

6.8 Indien ADG Dynamics bv, dan wel een of meerdere derde(n), schade lijdt als gevolg van tekorten of fouten van welke aard dan ook in de producten en/of diensten welke de wederpartij aan ADG Dynamics bv levert en/of als gevolg van vertraging in de levering, is de wederpartij aansprakelijk voor alle (vervolg-)schade welke ten laste van ADG Dynamics bv is of wordt gebracht. De wederpartij zal ADG Dynamics bv voor dergelijke schade vrijwaren.

Artikel 7. Montage/ installatie
7.1 ADG Dynamics bv levert uitsluitend het product aan de wederpartij, waarbij ADG Dynamics bv het product “aan de deur” aflevert. Transport naar bovenetages waarbij geen gebruik kan worden gemaakt van een lift, dient nadrukkelijk te worden overeengekomen.

7.2 ADG Dynamics bv draagt géén zorg voor de installatie van de geleverde producten. De wederpartij dient hiervoor zelf zorg te (laten) dragen. ADG Dynamics bv is dientengevolge ook op geen enkele wijze verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de wijze van installatie en (gevolg-)schade en/of storing als gevolg van (ondeugdelijke) installatie.

7.3 De wederpartij draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
Emmalaan 17 Tel. 088 04 04 80
1862 ER Bergen W.www.adgdynamics.nl
The Netherlands E. info@adgdynamics.nl
– onjuistheden in de opgegeven informatie en/of opgedragen werkzaamheden;
– gebreken aan de (on-)roerende zaak waaraan de werkzaamheden worden verricht
– ongeschiktheid van (on-)roerende zaak voor plaatsing en/of installatie van het product, bijvoorbeeld door
onvoldoende draagkracht van het dak of muur of ongeschiktheid van de dakbedekking voor installatie(-
werkzaamheden).

Artikel 8. Bacteriën zoals Legionella
8.1 De door ADG Dynamics bv geleverde producten, waaronder waaronder E|S Warmtepompen en
ThermoDynamische systemen met panelen genereren een verwarming van het water tot maximaal 55 graden
Celcius. In verband met bacteriën zoals Legionella, dient het water eens per week verwarmd te worden tot
minimaal 65 graden Celsius. Hiervoor dient de daartoe bestemde knop op het product te worden ingedrukt.
Vervolgens dient een half uur nadien, gedurende minimaal vijf minuten, het systeem te worden doorgespoeld. Dit om achterliggende warmwater leidingdelen te ontdoen van eventuele legionellabesmetting.

8.2 De wederpartij dient zelf zorg te dragen voor het periodiek doorspoelen van het systeem met water van tenminste 65 graden Celcius, zulks ter voorkoming van bacteriële infecties. ADG Dynamics bv kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enige gebeurtenis verbandhoudende met enige bacteriële infectie. ADG Dynamics bv kan ook nimmer aansprakelijk worden gesteld voor leidingdelen die verkeerd zijn aangelegd (bijvoorbeeld hotspots, dode leidingdelen of slecht doorgespoelde leidingdelen).

8.3 Het product PST Thermo Dynamic systemen kan bij temperaturen onder nul een licht verminderde werking
hebben. Om deze reden dient de wederpartij zelf zorg te (laten) dragen voor een deugdelijke aansluiting met een aanvullende installatie, om zo te allen tijde te kunnen beschikken over water met een temperatuur van minimaal 65 graden Celsius.

Artikel 9. Garantie
9.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 10 (reclame) en tenzij anders in de aanbieding is vermeld, gelden voor verkochte en geleverde zaken met fabrieks- c.q. importeurs- of groothandelsgarantie slechts de door deze leverancier gestelde garantiebepalingen.

9.2 Op de door de leverancier uitgevoerde werken gelden de garantiebepalingen zoals in de offerte vermeld, mits de wederpartij zelf geen veranderingen heeft aangebracht aan de installatie.

9.3 Bij alle zaken waarvoor geen speciale garantie zoals in lid 1 en lid 2 vermeld bestaat, dient de wederpartij bij ADG Dynamics bv te reclameren op grond van artikel 10.

Artikel 10. Reclame
10.1 Op de wederpartij rust de uitdrukkelijke plicht om onmiddellijk bij aflevering of indien dit niet mogelijk is uiterlijk binnen vijf dagen na de aflevering, van de zaken te onderzoeken of de afgeleverde zaken aan de overeenkomst beantwoorden.

10.2 De wederpartij dient ADG Dynamics bv onmiddellijk na de ontdekking, doch uiterlijk binnen vijf dagen na
aflevering schriftelijk op de hoogte te stellen van eventuele tekortkomingen zijdens ADG Dynamics bv, bij gebreke waarvan de wederpartij het beroep dat de afgeleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden niet meer jegens ADG Dynamics bv kan doen gelden.

10.3 Zaken die niet beantwoorden aan de overeenkomst dienen binnen veertien dagen na aflevering onder vermelding van het pakbon c.q. factuurnummer franco aan ADG Dynamics bv te worden geretourneerd; bij gebreke van deze vermelding zullen de administratiekosten die ADG Dynamics bv moet maken bij de wederpartij in rekening worden gebracht.

Artikel 11. Betalingscondities
11.1 De betaling van de door ADG Dynamics bv geleverde zaken zal dienen te geschieden als volgt: 60% (inclusief BTW) bij het sluiten van de overeenkomst en de resterende 40% (inclusief BTW) bij aflevering, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Emmalaan 17 Tel. 088 04 04 80
1862 ER Bergen W.www.adgdynamics.nl
The Netherlands E. info@adgdynamics.nl

11.2 ADG Dynamics bv is gerechtigd deelleveringen afzonderlijk te factureren.

11.3 De wederpartij kan zich jegens ADG Dynamics bv niet beroepen op verrekening.

11.4 Na het verstrijken van de in artikel 11.1 genoemde termijn is het factuurbedrag onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is alsdan, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.

11.5 Na het verstrijken van de in artikel 11.1 genoemde termijn is ADG Dynamics bv gerechtigd vertragingsrente in rekening te brengen over het onbetaalde bedrag van 1,5% per maand vanaf de vervaldatum van die betaling, dan wel vanaf de dag waarop de wederpartij in verzuim is tot aan de dag der algehele voldoening.

11.6 Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde kosten, vervolgens van de rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

11.7 Indien de wederpartij in gebreke is gebleven met de tijdige nakoming van zijn betalingsverplichtingen, zoals omschreven in lid 1, is de wederpartij gehouden alle door ADG Dynamics bv gemaakte en te maken
buitengerechtelijke kosten, proceskosten en kosten voor rechtskundige bijstand voor zijn rekening te nemen en volledig te betalen. Onder deze kosten zijn ook begrepen andere en/of hogere kosten dan de krachtens de wet te begroten proceskosten. In geval van het door ADG Dynamics bv aanvragen van het faillissement van de
wederpartij, zal de wederpartij ook gehouden zijn, naast de hierboven genoemde kosten, de kosten van de
faillissementsaanvraag te voldoen.

11.8 Onverminderd het bepaalde in artikel 11.4, is de wederpartij in geval van faillissement(s-aanvragen), (aanvragen tot) surseance van betaling, (aanvragen tot) toelating tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de wederpartij of onder curatelen stelling van de wederpartij, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim. De vorige zin is van overeenkomstige toepassing indien de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig haar verplichtingen uit hoofde van de met ADG Dynamics bv gesloten overeenkomsten nakomt.

11.9 In de gevallen bedoeld in het vorige lid (artikel 11.8) heeft ADG Dynamics bv het recht om zonder rechterlijke tussenkomst ofwel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, ofwel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijk verklaring te ontbinden, onverminderd het recht van ADG Dynamics bv tot het vorderen van volledige schadevergoeding.

11.10 Indien ADG Dynamics bv aan de wederpartij, zijnde een leverancier, tot betaling is gehouden, dan geldt te allen tijde een betalingstermijn van dertig dagen na ontvangst van de factuur.

Artikel 12. Zekerheidsstelling en Retentierecht
12.1 Indien ADG Dynamics bv een goede grond heeft te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen uit de
overeenkomst niet zal nakomen, is ADG Dynamics bv voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst
gerechtigd de nakoming van onze verplichtingen op te schorten totdat de wederpartij op verzoek en ten genoegen van ADG Dynamics bv zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al haar verplichtingen uit de overeenkomst. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen.

12.2 Nadat de door ADG Dynamics bv gestelde termijn tot zekerheidsstelling is verstreken, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en heeft ADG Dynamics bv het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst
door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding.

12.3 ADG Dynamics bv is bevoegd de zaken die ADG Dynamics bv van of ten behoeve van de wederpartij onder zich heeft, onder zich te houden totdat alle verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst tussen partijen is voldaan. Het risico van de onder dit retentierecht vallende zaken blijven berusten bij de wederpartij.

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud
13.1 De door ADG Dynamics bv geleverde zaken blijven eigendom van ADG Dynamics bv totdat de wederpartij alle
verplichtingen uit alle met ADG Dynamics bv gesloten overeenkomsten is nagekomen.
Emmalaan 17 Tel. 088 04 04 80
1862 ER Bergen W.www.adgdynamics.nl
The Netherlands E. info@adgdynamics.nl

13.2 Door ADG Dynamics bv geleverde zaken die krachtens artikel 13.1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen,
mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. De wederpartij is niet
bevoegd om verder zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

13.3 Indien de wederpartij diens verplichtingen niet nakomt of indien er gegronde vrees bestaat dat zij haar
verplichtingen niet zal nakomen, dan is ADG Dynamics bv gerechtigd om de geleverde zaken waarop het in
artikel 13.1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de wederpartij of bij derden die deze zaken voor de
wederpartij houden weg te (doen) halen. De wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen of
straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van 10% per dag van al het door haar aan ADG Dynamics bv
verschuldigde.

13.4 Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht ADG Dynamics bv hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen.

13.5 De wederpartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffing- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering aan ADG Dynamics bv ter inzage te geven. Alle aanspraken van de wederpartij op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dienen rechtstreeks ten goede van ADG Dynamics te komen, al
dan niet middels een overeenkomst van cessie dan wel het vestigen van een pandrecht op deze vorderingen ten
gunste van ADG Dynamics bv.

Artikel 14. Verjaring
14.1 Vorderingsrechten van de wederpartij verjaren uiterlijk na verloop van één jaar na het ontstaan van de vordering.

Artikel 15. Geschillen en Toepasselijk recht
15.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van en met ADG Dynamics bv is Nederlands Recht van toepassing.

15.2 Ten aanzien van geschillen die tussen ADG Dynamics bv en de wederpartij mochten ontstaan is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd kennis te nemen van deze geschillen, meer specifiek (indien dit ter vrije bepaling van partijen staat) de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar.

Artikel 16. Vindplaats en wijziging Algemene Voorwaarden
16.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar. Tevens zijn deze
Algemene Voorwaarden te raadplegen en downloaden via www.adgdynamics.nl

16.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de
totstandkoming van de rechtsbetrekking met ADG Dynamics bv.
16.3 De Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.